--> Junta de Govern nº 17/2007 – Ajuntament d’Alzira - elseisdoble.com

Sessió Ordinaria 24 d’abril de 2007

" />

Sábado, 26 de septiembre de 2020 Edición diaria nº 4.922 Año: 14 Noticias: 37.018 Fotografías: 96.912 Comentarios de usuarios: 112.736
EL SEIS DOBLE
miércoles, 25 de abril de 2007
Clic en la foto para ampliar
Ver imágenes de esta noticia
1

 Junta de Govern nº 17/2007 – Ajuntament d’Alzira

Sessió Ordinaria 24 d’abril de 2007

En compliment del que disposa l’article 1r de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de Mesures per a la Modernització del Govern Local, pel qual es modifiquen, entre altres, els articles 20 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb l’article 113 i concordants del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, en allò que no s’opose, contradiga o resulte incompatible amb el que disposa la citada Llei 57/2003, us convoque a la sessió ORDINARIA de la Junta de Govern Local d’este Excm. Ajuntament el pròxim dimarts dia 24 d‘abril de l’any en curs, a les 20,30 hores, per tractar del següent:

 

ORDRE DEL DIA

Lectura i aprovació dels esborranys de les actes de les sessions dels dies 13 i 21 de març de l’actual.

Correspondència i disposicions oficials.

URBANISME

4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències.

Exp. 4.1.2.0. 558/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Fco. Folgado, S.L. Reforma de vivenda en carrer Matilde Malo, núm. 27 de la BAV.

Exp. 4.1.2.0. 1027/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Miguel Mollar García. Rehabilitació de casa de camp en parcel·la 185 “A”, polígon 22.

Exp. 4.1.2.0. 1440/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Consuelo Minguez Aguilar. Construcció de vivenda unifamiliar aïllada en urbanització “El Torretxó”, núm. 42.

Exp. 4.1.2.0. 1591/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Garrigues y Llinares, S.L. Habilitació d’edifici per a hotel restaurant en Av. Dret d’Associació, núm. 22 del Polígon Industrial Tisneres (PPI-03).

Exp. 4.1.2.0. 1960/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Habitatges Carlet, S.L. Construcció de 4 vivendes adossades en Illa 31, parcel·la 31-II de la urbanització “El Racó”.

Exp. 4.1.2.0. 2099/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Mª Concepción Torres Medina. Rehabilitació de vivenda unifamiliar en carrer Independència, núm. 37.

Exp. 4.1.2.0. 2420/07.- Modificació de llicència d’obres majors per a la construcció de 8 vivendes i 2 locals comercials sense ús en carrer Benito Pérez Galdós, núm. 49 i 51. Sol·licitant: Promociones Xeralasgom, S.L.

Exp.- 4.1.2.0. 2941/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Mª José García Juanes. Habilitació de vivenda unifamiliar en planta 2ª en carrer Av. Sants Patrons, núm. 35 porta 3ª.

Exp. 4.1.3.0. 3525/06.- Llicència d’activitat innòcua. Sol·licitant: Cooperativa Hortofructícola Alzira-Alzicoop. Coop.V. Instal·lació d’energia solar fotovoltaica a la Partida Materna, s/n.

Exp. 4.1.3.0. 886/07.- Llicència d’activitat i obertura. Sol·licitant: Jose Carpena Martínez. Venda de mobles al carrer Cullera núm. 10-baix.

Exp. 4.1.3.0. 1552/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Opi Prendas Infantiles Orchestra, S.L. Venda al detall de peces infantils a l’avinguda Sants Patrons núm. 20.

Exp. 4.1.3.0. 1620/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Vodafone España, S.A. Estació base de telefonia mòbil al carrer Tetuan núm. 53.

Exp. 4.1.3.0. 1808/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Carlos Valiente Escriva. Saló de bellesa i perruqueria al carrer Major Santa Caterina núm. 2-1º.

Exp. 4.1.3.0. 1953/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Jose Jiménez Solano. Oficina immobiliària al carrer Favareta núm. 59.

Exp. 4.1.3.0. 1963/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Miriam Noemí Lopez Alegre. Perruqueria al carrer Pare Castells núm. 25.

Exp. 4.1.3.0. 2233/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Servivoz Ribera, S.L. Comerç d’articles de regal i decoració al carrer Doctor Just núm. 2-baix.

Exp. 4.1.3.1. 1247/07.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Stradivarius España, S.A.. Venda al por menor de roba en Av. Sants Patrons, núm. 13.

Exp. 4.1.3.1. 1447/07.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Ribera Televisió, S.L. Oficina per a producció televisiva al carrer General Castaños cantonada carrer València.

Exp. 4.1.3.2. 314/07.- Llicència d’activitat. Sol·licitant: Agustín España, S.A. Magatzem de materials d’envasat de productes hortofructícoles a la Carretera d’Albalat, s/n.

Exp. 4.1.3.2. 323/07.- Llicència d’activitat. Sol·licitant: Dorasa, S.L. Nou obrador cuina 2 i obrador sala de producció núm. 2 per elaboració de croquetes ultracongelades al carrer Sabaters núm. 5, 7, i 9.

Exp. 4.1.3.2. 349/07.- Llicència d’activitat. Sol·licitant: Jose Luis Martinez Moreno. Clínica odontològica al carrer Pare Castells núm. 14-baix-dreta.

Exp. 4.1.3.2. 402/07.- Llicència d’activitat. Sol·licitant: Funeraria Paquita, S.L. Forn crematori al tanatori, a la Carretera d’Albalat, s/n.

Exp. 4.1.3.2. 621/07.- Llicència d’activitat. Sol·licitant: Ca Martinet, C.B. Quiosc, hamburgueseria i venda de menjars per endur-se al carrer Jose Maria Llopico núm. 1.

Exp. 4.1.3.2. 670/07.- Llicència d’activitat. Sol·licitant: Federico Pellicer Olivera. Taller de poliment de fusta a l’avinguda de la Democràcia núm. 37.

Exp. 4.1.3.2. 769/07.- Llicència d’activitat. Sol·licitant: Representaciones Alan Escobar, S.L. Magatzem i exposició de mampares i accessoris de bany a l’avinguda Dret de Manifestació, s/n, Nau 60.

Exp. 4.1.3.2. 905/07.- Llicència d’activitat. Sol·licitant: Auto Sirvent Ribes, S.L. Taller de reparació de vehicles automòbils, pintura i carrosseria a l’avinguda Dret de Reunió, Nau 29 B.

Exp. 4.1.3.2. 1075/07.- Llicència d’activitat. Sol·licitant: Cafeteria Velázquez, S.L. Cafeteria amb ambient musical a l’avinguda Sants Patrons núm. 8-baix.

Exp. 4.1.3.2. 1420/07.- Llicència d’activitat. Sol·licitant: Banderas Selectas, S.L. Venda i magatzem de banderes i teles al carrer Mariano Benlliure núm. 26.

Exp. 4.1.3.2. 2670/07. - Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Ramón Vidal Pastor. Activitat de bar cafeteria sense ambient musical en Plaça del Carbó, núm. 7 baix.

Exp. 4.1.3.2. 2670/07. - Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Urende, S. A. Activitat d’exposició i venda al detall d’electrodomèstics al Polígon Industrial PPI-01, Unitat d’Execució 011, Parcel·la B 6.

Exp. 4.3.3.0. 1764/07.- Expedient sancionador a l’empresa Alimentos Fritos, S.L. per infracció a l’Ordenança Municipal de Clavegueram i Aigües Residuals.

Exp. 4.1.5.2. 2648/07.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia al carrer Puríssima, núm. 37. Sol·licitant: Roberto Soler Monerri.

Exp. 4.1.5.2. 2663/07.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia al carrer Doctor Ferran, núm. 75-baix. Sol·licitant: Cecilia Marrades Marrades.

Exp. 4.1.5.2. 2710/07.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia a l’avinguda Lluís Suñer, núm. 14-4b. Sol·licitant: Tomás Albero Serra.

Exp. 4.2.2.0. 2188/07.- Informació urbanística de la parcel·la sítia al carrer Moliners, núm. 2 del Polígon Industrial núm. 1. Sol·licitant: Urbecon Mediterráneo, S.L.

Exp. 4.2.3.0. 1776/07.- Certificat urbanístic sobre l’obtenció de llicència d’activitat per la instal·lació d’energia fotovoltaica, en polígon 7, parcel·la 64, polígon 54, parcel·la 69, i polígon 10, parcel·la 27. Sol·licitant: Alzira 5/96, S.L.

Exp. 4.2.3.0. 2563/07.- Certificat urbanístic sobre parcel·la 67, polígon 5, partida la Coma. Sol·licitant: Mireia Gil Belenguer.

Exp. 4.4.0.0. 340/07.- Incoació expedient ruïna d’immoble situat al polígon 58, parcel·la 197.

Exp. 4.4.3.0. 2028/07.- Ordre d’Execució. Mal estat d’immoble situat al carrer Jaume d’Olid, núm. 3-5. Sol·licitant: Carmen Maria Climent Carreres.

Exp. 4.4.3.0. 2141/07.- Ordre d’Execució. Neteja i tancat de solar situat al carrer Consol, cantonera carrer Concòrdia. Propietat de Ventura Giménez Rodríguez.

Exp. 4.5.0.0. 378/07.- Reclamació indemnització per danys a la vivenda sítia a la Plaça Anna Sanchis, núm. 7. Propietat de José Vicente Rosell Pérez.

Exp. 3.2.3.0. 2318/07.- Aprovació projecte i inici d’expedient de contractació mitjançant procediment negociat sense publicitat per l’execució de l’obra “Instal·lació de pantalles acústiques al Col·legi públic Tirant Lo Blanc”.

medi ambient

6.0.0.1. 2709/07.- Sol·licitud de subvenció del col·lectiu VACIF y proposta de gastos per al 2007.

6.2.0.1. 3007/07.- Cànon d’abocaments de 2006 de la Barraca d’Aigües Vives presentat per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.

6.2.0.0. 2774/07.- Constitució de la Comunitat d’Usuaris d’abocaments de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de la Barraca d’Aigües Vives.

RECURSOS HUMANS

Exp. 102/07.- Recurs potestatiu de reposició de José Carlos Alfonso Elvira.

Exp. 351/06.- Dació de compte de les actes emeses pel Tribunal Qualificador del procés selectiu per a proveir dos llocs de treball de Peó Servicis Diversos Museu i Excavacions, amb caràcter de personal laboral fix i proposta de nomenament.

IDEA

Dació de compte de la tercera programació de Cursos d’Internet gratuïts dins del Programa Internauta de la Generalitat Valenciana.

Dació compte memòria de resultats IDEA  2006.

SERVESI PUBLICS

Exp. 226/04.- Modificació del contracte del Servei de Neteja de Col·legis Públics de l’Ajuntament d’Alzira.

Exp. 149/07.-Escrit de Aguas de Valencia, S.A. pel que comunica las suspensió de subministrament d’aigua potable a diversos abonats per falta de pagament.

Exp. 160/07.- Contractació del “Servei de manteniment de l’equip informàtic municipal, corresponent a 4 servidors i 4 impressores, durant l’any 2007 i successius”.

Exp. 518/06.- Modificació de la data d’inici del “Contracte d’arrendament, actualització i ampliació de la unitat central AS/400, per un nou model sèrie 9406-520”.

POLICIA LOCAL

Exp. J-76/07.- Sol·licitud de Ramón Vidal Pastor, d’ocupació de via pública amb taules i cadires a la Pl. Sufragi s/n, “Cafeteria Glaçons”.

Exp. J-77/07.- Sol·licitud de Karina Oliver Aznar, d’ocupació de via pública amb taules i cadires al carrer Major Santa Caterina, núm. 14, “Solo Pizza”.

Exp. J-78/07.- Sol·licitud d’Amparo Esteve Climent, d’ocupació de via pública amb taules i cadires al carrer Senyera Valenciana,  núm. 7, cobertes amb una carpa, “Llar d’Empar”.

Exp. J-79/07.- Sol·licitud de Santiago Blas Fernández, d’ocupació de via pública amb taules i cadires al carrer  Jaime d’Olid, núm. 29, “Bar Sagitario”.

cultura

Exp. 07/222.24.- Contracte de manteniment de la instal·lació de GLP. del CEIP Pintor Teodor Andreu.

ACCIÓ SOCIAL

Exp. 07/069.- Prestacions Econòmiques Individualitzades.

Exp. 07/070.- Sol·licitud de treballs en benefici de la comunitat en este Ajuntament.

INTERVENCIO

Compte justificatiu que presenta el Sr. Pedro Benedito Carrió sobre gastos d’assistència al Saló Internacional del turisme i temps lliure: TURISMUR 2007 en IFEPA Torre Pacheco.

Exp. 2007-12-1107.- Ordenació de gastos núm. 12/07.

arxiu municipal

Exp. 09/07.- Donació per a l’Arxiu Municipal d’Alzira de l’obra “Martirio de los Santos Patronos” de Jaime Goig Company de l’any 1880.

Despatx extraordinari.

Precs i preguntes.

L’alcaldessa

 

El Seis Doble no corrige los escritos que recibe. La reproducción de este texto es literal; fiel a las palabras, redacción, ortografía y sentido del autor/es.

Etiquetas de esta noticia

PolíticaJuntas de Gobierno

Añadir un comentario

Pregunta de verificación


¿Qué abunda en el desierto? Arena, agua, gas o árboles
 

Respuesta de verificación

 * Contesta aquí la respuesta a la pregunta arriba mencionada.

Autor

 * Es obligatorio cumplimentar esta casilla con un Nick o nombre real. No utilizar la palabra "Anónimo" o similares.

Email

 * La dirección no aparecerá públicamente pero debe ser válida. En caso contrario no se editará el comentario. Se comprobará la autenticidad del e-mail, aunque no se hará pública, siguiendo nuestra política de privacidad.

ComentarioAntes de enviar el comentario, el usuario reconoce haber leído nuestro aviso legal, observaciones y condiciones generales de uso de esta web.
*El comentario puede tardar en aparecer porque tiene que ser moderado por el administrador.

*Nos reservamos el derecho de no publicar o eliminar los comentarios que consideremos de mal gusto, ilícitos o contrarios a la buena fe; así como los que contengan contenidos de carácter racista, xenófobo, de apología al terrorismo o que atenten contra los derechos humanos.

*EL SEIS DOBLE no tiene por qué compartir la opinión del usuario.
El Seis Doble. Todos los derechos reservados. Aviso Legal
Página optimizada para navegadores Mozilla Firefox, Internet Explorer y una resolución mínima de pantalla 1024 x 768 px.