Sessió ordinària 4 de juny de 2008

" />


Miércoles, 4 de octubre de 2023 Edición diaria nº 6.025 Año: 17 Noticias: 44.522 Fotografías: 107.031 Comentarios de usuarios: 124.903
EL SEIS DOBLE
viernes, 6 de junio de 2008
Clic en la foto para ampliar
Ver imágenes de esta noticia
1

 Junta de Govern nº 20/2008 - Ajuntament d’Alzira

Sessió ordinària 4 de juny de 2008


ORDRE DEL DIA

Lectura i aprovació dels esborranys de les actes de les sessions dels dies 2 i 9 d’abril de l’actual.

Correspondència i disposicions oficials.

ACCIÓ SOCIAL

Exp. 08/084.- Contractació de la gestió del programa d’activitats dels centres municipals de persones majors, Antonia Cerdà i Pedro Garcia.

Exp. 08/104.- Sol·licitud del servici d’ajuda a domicili.

Exp. 08/105.- Sol·licitud d’ingressos en la Residencia Municipal de Persones Majors.

Exp. 08/106.- Sol·licitud d’ingressos en el Centre de Dia.

Exp. 08/107.- Activitats d’Oci i Temps Lliure Infantil per a l’estiu 2008.

Exp. 08/108.- Sol·licitud del permís especial d’estacionament per a discapacitats físics.

CULTURA

Exp. 08/022.33.- Subvenció a entitats esportives locals per a programes anuals de funcionament i manteniment, any 2008.

Exp. 08/063.33.- Sol·licitud, del Club Kàrate Alzira, de subvenció per a la celebració del XXIX Campionat Infantil de València, VI Trofeu Sant Josep de Karate.

Exp. 08/155.19.- Col·laboració en l'exposició “Jaume I. Rei constructor”, amb la cessió temporal de quatre projectils d'assalt i el permís per a reproduir fotogràficament el mur islàmic amb motius geomètrics, vegetals i alafies.

Exp. 08/241.43.- Sol·licitud de la Real Confraria de Nª Sª de la Murta, de subvenció per a una paella gegant elaborada amb motiu de la Romeria a les ruïnes del monestir de la Murta.

Exp. 08/210.43.- Subvenció a l'Associació Cultural Recreativa Amics del Cavall d'Alzira.

IDEA

Dació de compte de la modificació dels projectes EMCORP 2008 sol·licitats a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació per import de 168.114,14 €.

Dació de compte de proposta de modificació de la memòria adaptada del Projecte EZOINT 2008 sol·licitat a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació per import de 8.865,25 €.

Aprovació de subvenció per al desenvolupament del Programa d’Orientació Professional per a l’Ocupació i l’Autoocupació (Accions OPEA) per import de 56.053,73 € i tràmits per al seu inici. (Exp. ILIOBE/2008/78/46).

Proposta de visita formativa al Parc de Capçalera /Bioparc a València del personal i alumnat del Taller d’Ocupació “T’Estime”.

Sol·licitud de redistribució del gasto de funcionament i gestió en la 2a fase del projecte Taller d’Ocupació “T’Estime”.

Dació de compte de la quarta programació de Cursos gratuïts d’Internet Nivell Mitjà (UMI) i nivell Bàsic (UBI) del Programa Internauta de la Generalitat Valenciana, exercici 2008.

INTERVENCIÓ

Exp. 2008-24-1107.- Ordenació de gastos núm. 24/08.

Sol·licitud de Fomento de Construcciones i Contratas S.A. de revisió del preu del contracte del servici integral de neteja urbana.

Revisió de preu del contracte subscrit amb Amparo Pérez España.

POLICIA LOCAL

Exp. J-100/08.- Sol·licitud de Rafael Landete Gómez per a ocupar la via pública amb taules i cadires, en la vovera del parc Pere Crespí, al carrer Francesc Oliver, núm. 15, cafeteria 15.

Exp. J-71/08.- Sol·licitud de Miguel Ángel Durán Machuca per a ubicar un estand publicitari d’Ono a la plaça Major i a l’avinguda Sants Patrons, durant el mes de juny.

Exp. J-101/08.- Sol·licitud de Mª Magdalena Bartolomé Juan, en representació de la Comisió de Festes Paz y Olivo, per a celebrar les festes els dies 7, 8, 9 i 10 d’agost de 2008.

Exp. J-102/08.- Sol·licitud de Rosa Santos Bría, en representació de la Comisió de Festes Sant Pere Apòstol, per a realitzar una paella al carrer Puríssima, el dia 22 de juny de 2008.

Exp. J-104/08.- Sol·licitud de Gregorio A. Fayos Ferrer per a ubicar un estand publicitari d’Ono a la plaça Regne, durant dos mesos.

Exp. J-105/08.- Sol·licitud de Ángel Vicente Escutia Riera, per a ocupar la via pública amb taules i cadires a la vorera del parc Pere Crespí, al carrer Dr. Josep González, núm. 38, Cafetería-bocatería Capricho.

Exp. J-106/08.- Sol·licitud de Panadería Bollería López S.L., per a ubicar una zona de càrrega i descàrrega al carrer Mare de Deu de la Murta, núm. 7.

RECURSOS HUMANS

Exp. 115/08.- Calendari laboral 2009.

Certificació de serveis prestats del personal temporal de l´Hospital Municipal Santa Llúcia.

Exp. Personal.- Sol·licitud de reingrés José Llucian Sanz.

SANITAT

Exp. 11/C/08.- Rectificació d'errors materials en l'acord de la Junta de Govern de 20 de febrer del 2008.

Exp. 56/C/08.- Sol·licitud de llicència municipal per a la tinença d'animals perillosos, realitzada per José Antonio Soler Monerri.

Exp. 58/C708.- Sol·licitud de llicència municipal per a la tinença d'animals perillosos, realitzada per José Franco Montero.

SECRETARIA

Exp. P-067/08.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Loles Mencías Gómez per danys en vehicle pel mal estat del c/ Covadonga.

Exp. P-113/07.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Manuel Lluch Hernandez, en representació de Indalecio Taravilla Aparicio, per danys en vehicle per caiguda d’un panell electoral en Pl. Generalitat.

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 14/07.- Informe contractació de publicitat en autobusos de transport urbà per la empresa Arpa Valencia durant el mes de maig de 2008.

Exp. 59/08.- Informe adjudicació per subhasta de l’obra: “Construcció nou accés i ampliació del cementeri municipal”

Exp. 225/08. Escrit d’Aigües de València SA, pel qual comunica la suspensió de subministrament d’aigua potable a diferents abonats per falta de pagament.

Exp. 234/08.- Proposta de la regidora delegada de serveis públics d’assistència a la Fira Internacional de l’Urbanisme i del Medi Ambient (TEM-TECMA) que es celebrarà a Madrid els dies 10 al 13 de juny de 2008.

URBANISME

4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències.

Exp. 4.1.1.0. 1973/08.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Residencial las Torres, Coop V. Objecte: Rasa per a instal·lació de línia subterrània de mitja tensió trifàsica en C/ Pare Pompili Tortajada, nº 10, 12, 14, 16 y 18.

Exp. 4.1.1.0. 1974/08.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Residencial las Torres, Coop V. Objecte: Rasa per a instal·lació de línia subterrània de baixa tensió trifàsica en C/ Pare Pompili Tortajada, nº 10, 12, 14, 16 y 18.

Exp. 4.1.2.0. 413/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Àngel Andújar Garcia. Construcció de bassa de rec en parcel·la 64 del polígon 54.

Exp. 4.1.2.0. 1037/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Promociones Lleltu, S.L. Ampliació de termini per a esmenar defectes per a la construcció d’edifici plurifamiliar de 32 habitatges, locals comercials i garatgos en carrer En Projecte, núm. 6, Illa M-14, parcel·la 84-b del Pla Parcial de Millora del Sector Tulell.

Exp. 4.1.2.0. 1343/08.- Escrit d’al·legacions de France Telecom España, S.A al requeriment d’esmenes de defectes de data 30 de gener de 2008.

Exp. 4.1.2.0. 1910/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Rubén Calabuig Bonanad. Rehabilitació d’edifici en carrer Major Santa Catalina, num. 8.

Exp. 4.1.2.0. 2753/08.- Modificació de llicència d’obres majors per a la construcció de 416 habitatges de protecció oficial, comercials i aparcaments en ARR-98 (fase 2). Sol·licitant:: Salvador Vila, S.L.

Exp. 4.1.3.0. 2578/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Alberto Izquierdo Chaparro. Activitat d’instal·lació d’energia fotovoltaica a l’av. Dret de Reunió, núm. 30-A baix.

Exp. 4.1.3.1. 2004/08.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Pascual Solaz García. Taller de fusteria metàl·lica a l’av. Democràcia, núm. 13.

Exp. 4.1.3.2. 131/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Agustín España, S.L. Emmagatzemament de materials d’envasat de productes hortofrutícoles a la ctra. d’Albalat, s/n.

Exp. 4.1.3.2. 147/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: José Luis Martínez Moreno. Activitat de clínica dental al c/ Pare Castells, núm. 14, baix-dreta.

Exp. 4.1.3.2. 172/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: One Fitness Club, S.L. Activitat d’instal·lacions esportives a l’av. dels Esports, s/n.

Exp. 4.1.3.2. 315/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Albymar Carpintería Metálica, S.L. Indústria de taller de manyeria a l’av. Dret de Manifestació, núm. 45, nau 7B.

Exp. 4.1.3.2. 361/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Olvido Solaz Vidal. Activitat de quiosc amb venda d’articles de pirotècnia al c/ Francisco Arbona, núm. 1, baix, dreta.-2

Exp. 4.1.3.2. 452/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: José Antonio Pérez Alós. Activitat de fabricació i muntatge de mobles de bany a l’av. Llibertat d’Ensenyança, s/n.

Exp. 4.1.3.2. 510/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Plus Supermercados, S.A. Supermercat al c/ en Projecte, núm. 14, sector Tulell.

Exp. 4.1.3.2. 762/08.- Rectificació d’error material en l’acord de la Junta de Govern Local de data 22 d’abril de 2008. Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Deutsche Bank, S.A.E. Activitat d’oficina bancària al c/ Major Santa Caterina, núm. 13.

Exp. 4.1.3.2. 1220/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Alzisec, S.L., llavaneria  al c/ Albuera, núm. 1-baix.

Exp. 4.1.3.2. 1712/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Levantina de Monocapas, S.L. Indústria de fabricació de morters monocapes a l’av. Democràcia, nau 24 A.

Exp. 4.1.3.2. 2638/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Francisco Javier Navarro Martín. Activitat de cerveseria sense ambient musical al c/ Pare Castells, núm. 14-baix.

Exp. 4.1.3.2. 2656/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Said Neslas. Activitat de venda al detall de productes carnis al c/ Numància, núm. 6.

Exp. 4.1.3.2. 2684/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Shuangchuan Ye. Activitat de comerç al detall d’articles diversos al c/ Xúquer, núm. 17-baix.

Exp. 4.1.3.2. 2713/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Cooperativa Hortofrutícola de Alzira-Alzicoop, Coop.V. Activitat d’emmagatzemament i comercialització de subministraments agrícoles, productes fitosanitaris i altres al c/ Partida Materna, s/n.

Exp. 4.1.3.8. 1333/08.- Permís d’abocament. Sol·licitant: Centros Comerciales Carrefour, S.A. Estació de servici a la ctra. d’Albalat, s/n.

Exp. 4.1.5.1. 1478/08.- Llicència municipal de primera ocupació per vivenda sítia al carrer General Jofre, núm. 40 (B.A.V). Sol·licitant: Carlos Aparisi Moreno.

Exp. 4.1.5.2. 1016/08.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia al Polígon 51, parcel·la 157. Sol·licitant:  Ángel Marino López.

Exp. 4.3.0.0. 342/08.- Escrit de la mercantil “Encofrats Galodasa, S.L” interposant recurs potestatiu de reposició contra acord de la Junta de Govern Local de data 7 de març de 2007.

Exp. 4.3.0.0. 1365/08.- Ordre de demolició d’obres sense llicència consistents en la instal·lació d’estació base de telefonia mòbil en carrer Albuixarres, núm. 16. Telefónica Móviles España, S.A.

Exp. 4.3.0.0. 1365/08.- Infracció urbanística. Telefónica Móviles España, S.A. Instal·lació d’estació base de telefonia mòbil en carrer Albuixarres, núm. 16.

Exp. 4.3.0.0. 2295/08.- Inici del procediment de la legalitat urbanística per infracció d’obres. Sor Ibérica, S.A. Instal·lació de carpa amb estructura metàl·lica d’uns 100 m2 en polígon industrial de Ctra. de Albalat.

Exp. 4.3.0.0. 2701/08.- Inici del procedimient de protecció de la legalitat urbanística per infracció d’obres consistents en la habilitació de baix comercial en carrer Bandera Valenciana, núm. 6-baix. Arcadio González Iborra.

Exp. 4.4.3.0. 1294/07.- Certificat urbanístic en rel·lació amb les obres executades per la mercantil Cormorán 97, S.L. de l’edifici situat als carrers Doctor Ferran i Joanot Martorell. Sol·licitant: Jose Antonio Porcar Magraner.

Despatx extraordinari.

Precs i preguntes.

 

 

LA ALCALDESA

 

El Seis Doble no corrige los escritos que recibe. La reproducción de este texto es literal; fiel a las palabras, redacción, ortografía y sentido del autor/es.

Etiquetas de esta noticia

PolíticaJuntas de Gobierno

Añadir un comentario

Pregunta de verificación


¿De qué color es el cielo? Azul, rojo o verde
 

Respuesta de verificación

 * Contesta aquí la respuesta a la pregunta arriba mencionada.

Autor

 * Es obligatorio cumplimentar esta casilla con un Nick o nombre real. No utilizar la palabra "Anónimo" o similares.

Email

 * La dirección no aparecerá públicamente pero debe ser válida. En caso contrario no se editará el comentario. Se comprobará la autenticidad del e-mail, aunque no se hará pública, siguiendo nuestra política de privacidad.

ComentarioAntes de enviar el comentario, el usuario reconoce haber leído nuestro aviso legal, observaciones y condiciones generales de uso de esta web.
*El comentario puede tardar en aparecer porque tiene que ser moderado por el administrador.

*Nos reservamos el derecho de no publicar o eliminar los comentarios que consideremos de mal gusto, ilícitos o contrarios a la buena fe; así como los que contengan contenidos de carácter racista, xenófobo, de apología al terrorismo o que atenten contra los derechos humanos.

*EL SEIS DOBLE no tiene por qué compartir la opinión del usuario.
El Seis Doble. Todos los derechos reservados. Aviso Legal
Página optimizada para navegadores Mozilla Firefox, Internet Explorer y una resolución mínima de pantalla 1024 x 768 px.